Obchodní podmínky

Obchodní společnost

LOKENZI s.r.o.
IČ: 06286470
Česká 1124/33, 700 30 Ostrava – Zábřeh

1. Obecná ustanovení

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „Obchodní podmínky“) výše uvedené společnosti (dále jen „Prodávající“) upravují vzájemná práva a povinnosti vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy uzavírané mezi společností a jinou osobou (dále jen „Kupující“) prostřednictvím webových stránek na adrese www.villauareny.cz (dále jen „Smlouva“).

1.2. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy.

1.3. Ustanovení odchylná od Obchodních podmínek je možné sjednat v individuálně uzavírané smlouvě. Taková odchylná ujednání v individuálně uzavřené smlouvě mají přednost před ustanoveními Obchodních podmínek.

1.4. Znění Obchodních podmínek může Prodávající jednostranně měnit či doplňovat. Počáteční den platnosti a účinnosti Obchodních podmínek je uveden v článku 8.5. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti znění předchozích obchodních podmínek.

1.5. Znění Obchodních podmínek může Prodávající jednostranně měnit či doplňovat. Počáteční den platnosti a účinnosti Obchodních podmínek je uveden v článku 8.5. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti znění předchozích obchodních podmínek.

1.6. Smlouva je uzavřena v souladu s právním řádem České republiky, zejména v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění. Je-li Kupujícím fyzická osoba, která jedná mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec výkonu svého povolání, řídí se Smlouva ve věcech neupravených Obchodními podmínkami rovněž zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele v platném znění.

2. Smlouva

2.1. Předmětem Smlouvy je prodej dárkových poukazů Prodávajícího prostřednictvím webových stránek na adrese www.villauareny.cz (dále jen „Webové stránky“). Dárkovým poukazem se rozumí veškeré dárkové poukazy nabízené na Webových stránkách. Webové stránky obsahují veškeré dárkové poukazy možné v daný čas zakoupit, a to včetně cen jednotlivě nabízených dárkových poukazů. Ceny nabízených dárkových poukazů jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty ve výši dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění. Ustanovením tohoto článku není dotčen článek 1.3. Obchodních podmínek týkající se individuálně uzavíraných smluv.

2.2. V ceně dárkového poukazu uvedené na Webových stránkách není uvedena částka účtovaná při případném tisku a zaslání doporučenou poštou Kupujícímu ze strany Prodávajícího, tato částka je předmětem individuální dohody Kupujícího a Prodávajícího na základě e-mailové komunikace na adrese info@ubytovani-u-areny.cz

2.3. Pro objednání dárkového poukazu vyplní Kupující objednávkový formulář na Webových stránkách, který obsahuje identifikační údaje Kupujícího:

  • jméno a příjmení Kupujícího;
  • E-mail Kupujícího (dále jen „Objednávka“).

2.4. Před odesláním Objednávky a přesměrování do platební brány je Kupující povinen zkontrolovat si své identifikační údaje odesílané Prodávajícímu a ujistit se, že vyplněné údaje jsou správné. Objednávku odešle Kupující „kliknutím“ na pole označené jako „Zaplatit“. Údaje uvedené Kupujícím v Objednávce považuje Prodávající za správné. Prodávající bez zbytečného odkladu po obdržení Objednávky a jejím zaplacení potvrdí Kupujícímu přijetí a zaplacení Objednávky na E-mail uvedený v Objednávce.

2.5. Před odesláním Objednávky Kupující „označením“ prázdného čtvercového pole potvrzuje, že se seznámil s podmínkami zpracování osobních údajů Prodávajícího (dále jen „Podmínky zpracování osobních údajů“) a že s nimi souhlasí. Na existenci Podmínek zpracování osobních údajů a jejich znění je Kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním Objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Kupujícímu nebude umožněno dokončit Objednávku bez vyslovení souhlasu s Podmínkami zpracování osobních údajů. Podmínky zpracování osobních údajů tvoří nedílnou součást Smlouvy.

2.6. Před odesláním Objednávky Kupující „označením“ prázdného čtvercového pole potvrzuje, že se seznámil s Obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Na existenci Obchodních podmínek a jejich znění je Kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním Objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Kupujícímu nebude umožněno dokončit Objednávku bez vyslovení souhlasu s Obchodními podmínkami. Obchodní podmínky tvoří nedílnou součást Smlouvy.

2.7. Smlouva je uzavřena okamžikem akceptace Objednávky Prodávajícím, která tuto akceptaci zašle spolu s dárkovým poukazem na E-mail vyplněný dle článku 2.3. Obchodních podmínek Kupujícím. Za akceptaci Objednávky se také považuje zaslání dárkového poukazu dle tohoto článku.

2.8. Kupující bere na vědomí, že Prodávající není povinnen uzavřít Smlouvu, a to zejména s osobami, které podstatným způsobem porušili v minulosti uzavřenou smlouvu s Prodávajícím nebo Obchodní podmínky.

2.9. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku pro uzavírání Smlouvy. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Smlouvy se neliší od základní sazby poskytovatele komunikačních prostředků na dálku a nese je výlučně Kupující.

2.10. Smlouva je uzavírána v českém jazyce a je Prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění. Pokud vznikne pro potřebu Kupujícího překlad textu Smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad Smlouvy v českém jazyce. Smlouva je přístupná třetím stranám pouze za předpokladů stanovených Podmínkami zpracování osobních údajů.

3. Cena dárkového poukazu a platební podmínky

3.1. Cenu dárkového poukazu zaslaného prostřednictvím E-mailu vyplněného dle článku 2.3. Obchodních podmínek může Kupující uhradit Prodávajícímu následujícím způsobem:
– bezhotovostně on-line platební kartou prostřednictvím platební brány Comgate. Pro tento způsob platby jsou akceptovány výhradně karty MasterCard, Maestro, VISA, VISA Electron a Diners Club International.

3.2. Cenu dárkového poukazu v případě individuální dohody dle článku 2.2. Obchodních podmínek uhradí Kupující Prodávajícímu dle individuálních pokynů, zpravidla však bezhotovostně převodem na účet, kdy tyto individuální pokyny budou obsahovat i platební údaje.

3.3. Společně s cenou dárkového poukazu je Kupující povinen zaplatit Prodávajícímu také náklady spojené s dodáním dárkového poukazu, jsou-li uvedeny/budou-li vyčísleny na základě individuální dohody dle článku 2.2. Obchodních podmínek. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále cenou dárkového poukazu i náklady spojené s jeho dodáním.

3.4. V případě způsobu platby dle článku 3.1. Obchodních podmínek je cena dárkového poukazu splatná v okamžiku přesměrování Kupujícího do platební brány.

3.5. V případě způsobu platby dle článku 3.2. Obchodních podmínek je cena dárkového poukazu splatná dle individuálních pokynů ze strany Prodávajícího, který je v tomto případě oprávněna požadovat zaplacení dárkového poukazu před jeho faktickým odesláním Kupujícímu.

3.6. Reklamace plateb provedených způsobem uvedeným v článku 3.1. Obchodních podmínek je nezbytné uplatnit u Prodávajícího nejdéle do 20 dnů ode dne jejího provedení, a to elektronicky na adrese info@ubytovani-u-areny.cz. Prodávající sdělí stanovisko provozovatele platební brány do 60 dnů od doručení reklamace. V případě oprávněné reklamace se Prodávající zavazuje zajistit u provozovatele platební brány provedení nápravných opatření.

3.7. Postup dle článku 3.6. Obchodních podmínek se uplatní v případě (i) neprovedení platební transakce, (ii) uskutečnění platební transakce, ke které nedá Kupující příkaz, nebo (iii) kdy částka hrazená Kupujícím prostřednictvím platebního systému uvedeného v článku 3.1. Obchodních podmínek není připsaná na účet Prodávajícího.

3.8. Kupující se v případě reklamace plateb provedených způsobem uvedeným v článku 3.1. Obchodních podmínek zavazuje a je povinen Prodávajícímu poskytnout veškerou součinnosti nezbytnou při vyřizování reklamace a doložit zejména potvrzení o provedené platební transakci a další doklady potřebné pro vyřízení reklamace.

4. Místo a čas dodání

4.1. Dárkový poukaz při platbě dle článku 3.1. Obchodních podmínek je obvykle expedován bez zbytečného odkladu na E-mail Kupujícího vyplněný dle článku 2.3. Obchodních podmínek.

4.2. Dárkový poukaz při platbě dle článku 3.2. Obchodních podmínek je expedován dle individuální domluvy mezi Kupujícím a Prodávajícím, zpravidla však až po uhrazení ceny dárkového poukazu.

4.3. Závazek Prodávajícího dodat dárkový poukaz je splněn odesláním na E-mail vyplněný dle článku 2.3. Obchodních podmínek Kupujícím. V případě individuálního postupu dle článku 2.2. Obchodních podmínek je závazek Prodávajícího splněn doručením dle individuálně domluveného způsobu doručení, v místě a čase sjednaném.

4.4. Je-li ze strany Prodávajícího doručován dárkový poukaz individuálním postupem dle článku 2.2. Obchodních podmínek, je Prodávající povinnen takto dodat dárkový poukaz na sjednané místo a Kupující je povinen dárkový poukaz při dodání převzít nebo zajistit, aby jej převzala třetí osoba zdržující se v době doručení na místě dodání (dále jen „Oprávněná osoba“). Nepřevezme-li Kupující nebo Oprávněná osoba dárkový poukaz při jeho dodání, tedy z důvodů na straně Kupujícího a je potřeba dárkový poukaz doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo původně ujednáno, je Kupující povinen uhradit veškeré náklady spojené s opakovaným doručováním dárkového poukazu, respektive náklady spojené s jiným způsobem doručení.

4.5. Nepřevezme-li Kupující nebo Oprávněná osoba dárkový poukaz ani při třetím pokusu o jeho doručení, je Prodávající oprávněn od Smlouvy odstoupit. V případě odstoupení od Smlouvy dle tohoto článku je Kupující povinen uhradit veškeré náklady vzniklé při doručování dárkového poukazu. Tyto náklady je Prodávající oprávněn započíst vůči jakémukoliv přijatému plnění od Kupujícího bez dalšího.

4.6. Při převzetí dárkového poukazu od doručovatele je Kupující, případně Oprávněná osoba povinna zkontrolovat při převzetí od doručovatele neporušenost obalu dárkového poukazu a zjistí-li jakýchkoliv závad, je povinna je neprodleně oznámit doručovateli. V případě porušenosti obalu dárkového poukazu svědčící o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí Kupující zásilku od doručovatele převzít.

5. Odstoupení od Smlouvy

5.1. Kupující spotřebitel bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 zákona č. 89/2012, občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, nelze mimo jiné odstoupit od smlouvy o poskytování služeb, v případě, že byly s výslovným souhlasem Kupujícího spotřebitele splněny před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy o poskytování služeb.

5.2. Nejedná-li se o případy uvedené v článku 5.1. Obchodních podmínek má Kupující spotřebitel právo i bez uvedení důvodu odstoupit od Smlouvy ve lhůtě 14 dnů. Lhůta dle první věty tohoto článku běží ode dne uzavření Smlouvy. Odstoupení od Smlouvy musí být Prodávajícímu ve lhůtě uvedené v první větě tohoto článku odesláno, a to na adresu sídla Prodávajícího nebo na adresu elektronické pošty – E-mail info@ubytovani-u-areny.cz

5.3. Odstoupením od Smlouvy dle článku 5.2. Obchodních podmínek se Smlouva ruší od počátku.

5.4. V případě odstoupení od Smlouvy dle článku 5.2. Obchodních podmínek bude Kupujícímu uhrazená cena dárkového poukazu vrácena ve lhůtě 14 dní od odstoupení od Smlouvy, a to bezhotovostním převodem na účet Kupujícího, který je Kupující povinen uvést v oznámení o odstoupení od Smlouvy, které tvoří Přílohu č. 1 Obchodních podmínek.

6. Další práva a povinnosti Prodávajícího a Kupujícího

6.1. Kupující nabývá právo uplatnit dárkový poukaz zaplacením celé jeho ceny.

6.2. Kupující bere na vědomí, že veškeré součásti tvořící Webové stránky jsou chráněny autorským právem, a zavazuje se nevykonávat jakoukoliv činnost, která by umožnila jemu nebo třetí osobě neoprávněně užít nebo zasáhnout do součástí tvořících Webové stránky.

6.3. Prodávající není ve vztahu ke Kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

6.4. Kupující bere na vědomí, že Prodávající nenese žádnou odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahu třetích osob do Webových stránek nebo v důsledku užití Webových stránek v rozporu s jejich určením.

6.5. Veškeré informace týkající se zpracování osobních údajů jsou uvedeny na webové stránce https://www.villauareny.cz/ochrana-osobnich-udaju/ a Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů před uzavřením Smlouvy dle článku 2.5. Obchodních podmínek.

7. Řešení sporů

7.1. Případné spory vzniklé ze Smlouvy nebo v souvislostí s ní se Prodávající a Kupující zavazují prvně vyřešit smírnou cestou. Pokud se případný spor vzniklý ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní nepodaří mezi Prodávajícím a Kupujícím vyřešit smírnou cestou, bude tento spor řešen věcně a místně příslušným obecným soudem České republiky.

7.2. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze Smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Praha 2, Štěpánská 567/15, PSČ 120 00, identifikační číslo 000 20 869, internetová adresa: www.coi.cz.

7.3. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/ consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi Kupujícím s bydlištěm v jiném členské státě Evropské Unie a Prodávající ze smlouvy o poskytnutí služeb uzavřené online.

7.4. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Praha 2, Štěpánská 567/15, PSČ 120 00, internetová adresa: www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem pro řešení sporů online ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013, o řešení spotřebitelských sporů on-line, přičemž funkce ve smyslu tohoto právního předpisu vykonává pouze v případě, že strany sporu nemají obvyklé bydliště (sídlo) v témže členské státě Evropské Unie.

8. Závěrečná ustanovení

8.1. Pokud vztah související s užitím Webových stránek nebo právní vztah založený Smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak Prodávající a Kupující sjednávají, že se vztah řídí právními předpisy České republiky. Tímto nejsou dotčena práva Kupujícího, který je spotřebitelem, vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

8.2. Je-li některé ustanovení Obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

8.3. Prodávající si vyhrazuje právo Obchodní podmínky kdykoliv změnit a jejich změněnou podobu uveřejní na Webových stránkách. Obchodní podmínky pak pozbývají platnosti a účinnosti dnem nabytí platnosti a účinnosti pozdějších obchodních podmínek.

8.4. Smlouva včetně Obchodních podmínek je archivována Prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

8.5. Obchodní podmínky jsou platné a účinné ode dne 07.06.2024.